+48 505 054 842

Reklamacje i zwroty

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
 2. Klient może złożyć reklamację:
  a) w drodze pisemnej na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka.
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@zdrowywycisk.com.
 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca Klientowi zawarcie w reklamacji następujących elementów:
  a) dowód zakupu lub jego kopię
  b) opis wady i daty jej wystąpienia
  c) żądanie usunięcia wad albo żądanie wymiany towaru na wolny od wad
  d) oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 4. W przypadku wystąpienia wad fizycznych rzeczy, istniejących w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, przysługują mu następujące uprawnienia:
  a) Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie – uprawnienia Sklepu wynikające z niniejszego punktu nie przysługują mu w przypadku gdy rzecz była już przez niego wymieniana lub naprawiana albo Sklep nie wypełnił obowiązku wymiany na rzecz wolną od wad lub jej nie usunął.
  b) W przypadku Klienta będącego Konsumentem, może on oprócz usunięcia wady rzeczy żądać jej wymiany na nową.
  c) Klient nie będący Konsumentem może żądać wymiany rzeczy dotkniętej wadą albo usunięcia wady.
  d) Obniżenie ceny następuje w takiej proporcji do ceny sprzedaży w jakiej pozostaje wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy bez wad.
 5. W przypadku gdy do ustosunkowania się Sprzedawcy do wystąpienia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem konieczne okaże się dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do odesłania reklamowanego towaru na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku konieczności dokonania weryfikacji niezgodności reklamowanego towaru w oparciu o opinię biegłego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, o czas konieczny do uzyskania takiej opinii.
 8. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym, domniemywa się, że Sprzedawca reklamację uznał.
 9. Sklep informuje, że Klient będący Konsumentem poza sądowymi możliwościami dochodzenia przysługujących mu praw posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
  a) polubowny sąd konsumencki przy Inspekcji Handlowej,
  b) wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie wszczęcia postępowania polubownego przed organem sądowym wskazanym w punkcie a),
  c) bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona Konsumentów.

VI. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

 1. Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, może, bez podania przyczyny, od niej odstąpić.
 2. Warunkiem skutecznego skorzystania z uprawnienia wskazanego w punkcie poprzedzającym jest złożenie przez Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu stosownego oświadczenia.
 3. Do zachowania terminu określonego w punkcie 2. wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka lub na adres email: kontakt@zdrowywycisk.com.
 4. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym nastąpiło wydanie przez Sprzedawcę towaru, rozumianego jako objęcie towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną aniżeli przewoźnik.
 5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest, najpóźniej w terminie 14 dni, do zwrotu Konsumentowi wszelkich dokonanych przez niego płatności, łącznie z uiszczonymi kosztami dostawy towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki Konsument jej dokonał, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób.
 7. Konsument jest zobowiązany w terminie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, do zwrotu towaru sprzedawcy na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka.
 8. Koszt zwrotu rzeczy, w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy pokrywa Konsument.
 9. Termin opisany w punkcie poprzedzającym uważa się za dochowany o ile nastąpi odesłanie towaru w tym terminie.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, Konsument nie jest jednak zobowiązany do jego wykorzystania w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy.
 11. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wyczerpania hipotezy art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży opisane w niniejszym rozdziale, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców dokonujących zakupu towaru na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

………………………., dnia ………………………………
(Miejscowość)

…………………………………….  …………………………………………………………….……………………………………
(Imię, nazwisko i adres Konsumenta)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
(Dane i adres Sklepu)

 

Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy nr …………………….., zawartej dnia ……………………….., dotyczącej zakupu ………………………………….

………………………………………….
(Data i podpis Konsumenta)