+48 505 054 842

Regulamin sklepu internetowego zdrowywycisk.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWY WYCISK

I. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego zdrowywycisk.com jest Joanna Panek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zdrowy Wycisk Joanna Panek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Łukawcu nr 605, 36-004 Łąka, gm. Trzebownisko, numer NIP 815-115-52-65, numer REGON 8151155265 [zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”]
 2. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego https://zdrowywycisk.com [zwanego w dalszej części regulaminu „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego w dalszej części regulaminu „Regulaminem”].
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż wyciskarek do owoców oraz innych akcesoriów.
 4. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary stanowiące ofertę Sklepu posiadają stosowne atesty oraz inne zezwolenia i są dopuszczone do obrotu i użytkowania.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców o ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszym Regulaminie.
 6. Umowa uważana jest za skutecznie zawartą pod warunkiem akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług) w polskich złotych.
 9. Ceny zamieszczone przy produktach sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
 10. Właściciel Sklepu oświadcza, że produkty dostępne w Sklepie wolne są od wad prawnych i fizycznych.
 11. Klientem sklepu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
 12. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Zamówienia.

 1. Zamówienia Klient może składać za poprzez umieszczenie produktu w wirtualnym koszyku oraz
  a) rejestrując konto użytkownika,
  b) dokonując zakupu produktu bez rejestracji.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym i potwierdzenia przez Sklep jego otrzymania, pomiędzy Sprzedającym a Klientem następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie Sprzedawcy danych Klienta, które umożliwią identyfikację jego i odbiorcy towaru.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 5. Sprzedawca zastrzega, że realizacja zamówienia (umowy) następuje po przyjęciu zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym, oraz w przypadku płatności wskazanej w rozdziale III. punkt 1. a), od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu.

III. Sposoby i terminy płatności.

 1. Sklep przyznaje Klientowi następujące formy płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży:
  a) płatność przelewem na rachunek Sklepu
  b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Pay-U
  c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  d) płatność ratalna na podstawie umowy kredytu ratalnego zawartej z bankiem mBank.
 2. W przypadku realizacji przelewu na rachunek Sklepu o numerze: 70 1140 2004 0000 3302 7703 1247, Klient jest zobowiązany do jego dokonania w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku wyboru realizacji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IV. Koszt, termin i sposoby dostawy przedmiotu umowy.

 1. Sklep dostarcza zamówione towary za pośrednictwem firmy Fedex lub K-ex.
 2. Termin dostawy do Klienta wynosi 10 dni roboczych – rozumianych jako jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – liczonych:
  a) w przypadku płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu
  b) w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Powyższe warunki dotyczą dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 5. Sklep dopuszcza możliwość wysłania zamówionych towarów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim uzgodnieniu warunków takiej dostawy ze sprzedawcą poprzez drogę e-mailową na adres kontakt@zdrowywycisk.com bądź telefonicznie pod numerem + 48 505 054 842.

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
 2. Klient może złożyć reklamację:
  a) w drodze pisemnej na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka.
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@zdrowywycisk.com.
 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca Klientowi zawarcie w reklamacji następujących elementów:
  a) dowód zakupu lub jego kopię
  b) opis wady i daty jej wystąpienia
  c) żądanie usunięcia wad albo żądanie wymiany towaru na wolny od wad
  d) oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 4. W przypadku wystąpienia wad fizycznych rzeczy, istniejących w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, przysługują mu następujące uprawnienia:
  a) Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie – uprawnienia Sklepu wynikające z niniejszego punktu nie przysługują mu w przypadku gdy rzecz była już przez niego wymieniana lub naprawiana albo Sklep nie wypełnił obowiązku wymiany na rzecz wolną od wad lub jej nie usunął.
  b) W przypadku Klienta będącego Konsumentem, może on oprócz usunięcia wady rzeczy żądać jej wymiany na nową.
  c) Klient nie będący Konsumentem może żądać wymiany rzeczy dotkniętej wadą albo usunięcia wady.
  d) Obniżenie ceny następuje w takiej proporcji do ceny sprzedaży w jakiej pozostaje wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy bez wad.
 5. W przypadku gdy do ustosunkowania się Sprzedawcy do wystąpienia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem konieczne okaże się dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do odesłania reklamowanego towaru na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku konieczności dokonania weryfikacji niezgodności reklamowanego towaru w oparciu o opinię biegłego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, o czas konieczny do uzyskania takiej opinii.
 8. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym, domniemywa się, że Sprzedawca reklamację uznał.
 9. Sklep informuje, że Klient będący Konsumentem poza sądowymi możliwościami dochodzenia przysługujących mu praw posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
  a) polubowny sąd konsumencki przy Inspekcji Handlowej,
  b) wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie wszczęcia postępowania polubownego przed organem sądowym wskazanym w punkcie a),
  c) bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona Konsumentów.

VI. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

 1. Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, może, bez podania przyczyny, od niej odstąpić.
 2. Warunkiem skutecznego skorzystania z uprawnienia wskazanego w punkcie poprzedzającym jest złożenie przez Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu stosownego oświadczenia.
 3. Do zachowania terminu określonego w punkcie 2. wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka lub na adres email: kontakt@zdrowywycisk.com.
 4. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym nastąpiło wydanie przez Sprzedawcę towaru, rozumianego jako objęcie towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną aniżeli przewoźnik.
 5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest, najpóźniej w terminie 14 dni, do zwrotu Konsumentowi wszelkich dokonanych przez niego płatności, łącznie z uiszczonymi kosztami dostawy towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki Konsument jej dokonał, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób.
 7. Konsument jest zobowiązany w terminie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, do zwrotu towaru sprzedawcy na adres: Łukawiec 605, 36-004 Łąka.
 8. Koszt zwrotu rzeczy, w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy pokrywa Konsument.
 9. Termin opisany w punkcie poprzedzającym uważa się za dochowany o ile nastąpi odesłanie towaru w tym terminie.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, Konsument nie jest jednak zobowiązany do jego wykorzystania w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy.
 11. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wyczerpania hipotezy art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży opisane w niniejszym rozdziale, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców dokonujących zakupu towaru na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

VII. Ochrona prywatności

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wzglądu do swoich danych i ich zmiany, jak również może żądać ich usunięcia przez Sprzedawcę.
 3. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Zmiany wynikające z zastrzeżenia z punktu poprzedzającego obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
 4. Do zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian stosuję się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

………………………., dnia ………………………………
(Miejscowość)

…………………………………….  …………………………………………………………….……………………………………
(Imię, nazwisko i adres Konsumenta)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
(Dane i adres Sklepu)

 

Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy nr …………………….., zawartej dnia ……………………….., dotyczącej zakupu ………………………………….

………………………………………….
(Data i podpis Konsumenta)